3.6.2019 9.00

Vuosikokous: Poliittista leimaamista ei hyväksytä

Helluntaikirkossa on 74 jäsenseurakuntaa, joihin kuuluu lähes 30 000 jäsentä. Virallisia henkilöjäseniä Helluntaikirkossa on noin 11 500. Kirkon talous on kehittynyt hyvin maltillisesti, vaikka jäsenseurakuntien määrä ja tehtävät ovat huomattavasti lisääntyneet.

Helluntaikirkon vuosibudjetti on noin 160 000 euroa. Palkattuja työntekijöitä ovat toiminnanjohtaja ja sihteeri. Jäsenseurakunnilla ei ole pakollisia maksuja, mutta niille on suositeltu vapaaehtoisen tukimaksun suorittamista. Seurakuntien tuen osuus Helluntaikirkon taloudesta on ollut noin viisi prosenttia. Puolet tuloista on saatu opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksena ja loppuosa erilaisina palvelutuottoina. Vuoden 2019 budjetti jäi kuitenkin 21 000 euroa alijäämäiseksi.
Helluntaikirkon syyskokous 2018 antoi hallitukselle tehtäväksi pohtia, miten alijäämä katetaan. Hallitus ehdotti seurakuntien tukimaksuosuuden kasvattamista niin, että tukimaksun suuruudeksi määritellään 1,10 euroa jäsentä kohti ja laskennassa käytetään Seurakuntaoppaassa ilmoitettua jäsenmäärää. Helluntaikirkon vuosikokous hyväksyi 24.5. hallituksen ehdotuksen yksimielisesti.

Monikulttuurisuustoimikunta ja uusi opaskirja

Yhteiskuntamme ja seurakunnat ovat muuttumassa monien kulttuuritaustojen kohtaamispaikaksi. Maahanmuuttajatyötä on koordinoinut Helluntaikirkon työryhmä, joka nyt päätettiin muuttaa asemaltaan vahvemmaksi monikulttuurisuustoimikunnaksi.Toimikunta on tuottanut seurakuntien käyttöön tärkeitä tukipalveluja. Sen kokoamana on juuri ilmestymässä uusi kirja, Kaikkien kansojen koti, jossa käsitellään seurakunnan muutosta monikulttuuriseksi.

Poliittista leimaamista

Helluntaikirkon vuosikokous otti kantaa myös Helsingin Sanomien artikkeliin, jossa Helluntaiherätys liitettiin maahanmuuttokriittiseen oikeistopopulismiin. Vuosikokous painotti antamassaan tiedotteessa, että päätelmä on harhaanjohtava ja poliittisesti leimaava.

Helluntaikirkko arvostaa rakentavaa yhteiskunnallista vaikuttamista eikä rajoita jäsentensä poliittisia näkemyksiä. Helluntaikirkko ei kuitenkaan hyväksy koko yhteisön puoluepoliittista leimaamista ja painottaa sitoutumattomuutta puoluepoliittisiin ohjelmiin.
Vuosikokouksen kannanotossa pidetään hyödyllisenä julkista keskustelua uskonnollisista teemoista mutta toivotaan samalla laadukkaampaa uskontojournalismia. Helluntaikirkko on yksi vakiintuneista kristillisistä kirkoista Suomessa ja maailmanlaajuisesti se on verkottunut yli 600 miljoonaa ihmistä käsittävään helluntaikarismaattiseen liikkeeseen. Helluntaiherätyksen nimittäminen ”lahkoksi” osoittaa joko julkaisijan asiantuntemattomuutta tai harkittua leimaamista.

Työnantajien järjestäytyminen

Helluntaikirkon jäsenseurakunnat eivät ole velvoitettuja työehtosopimuksiin yleissitovuuden perusteella. Työnantajina toimivien yhteisöjen olisi kuitenkin hyödyllistä liittyä työnantajajärjestöön, jotta ne voisivat huolehtia työntekijöiden yhdenmukaisesta kohtelusta koko liikkeessä ja saada tarvittaessa työsuhteisiin liittyviä juridisia palveluja.
Helluntaikirkko voisi neuvotella PALTA-työnantajajärjestön kanssa oman liityntäsopimuksen, mutta tämä edellyttäisi nykyistä useampien seurakuntien liittymistä työnantajajärjestön jäseneksi.

Esko Matikainen
Suomn Helluntaikirkon toiminnanjohtaja