3.7.2019 17.00

Ruotsinkielinen helluntailiike järjestäytymässä Suomen Helluntaikirkon yhteyteen

Suomen ruotsinkielinen helluntailiike (Finlands svenska pingströrelse, FSP) ja Suomen Helluntaikirkko ovat tehneet aiesopimuksen yhteistyöstä.

Sopimus allekirjoitettiin FSP:n kesäkonferenssissa Pietarsaaressa 27. kesäkuuta 2019. Sopimuksen tavoitteena on, että mahdollisimman moni ruotsinkielinen helluntaiseurakunta järjestäytyisi uskonnolli-sena yhdyskuntana Suomen Helluntaikirkon jäseneksi.

Sopimuksen allekirjoittivat Helluntaikirkon hallituksen puheenjohtaja Mika Yrjölä ja ruot-sinkielisen helluntailiikkeen kansallinen johtaja Patrik Hellström.

– Kun Helluntaikirkko perustettiin vuonna 2002, ajatuksena oli jo silloin, että myös ruot-sinkieliset helluntaiseurakunnat tulisivat siihen mukaan. Eri syistä asia ei kuitenkaan sil-loin edennyt. Nyt tilanne on muuttunut, ja ruotsinkielinen helluntailiike suosittelee seura-kunnilleen Helluntaikirkkoon liittymistä, Suomen Helluntaikirkon hallituksen puheenjoh-taja Mika Yrjölä kertoo.

Suomen Helluntaikirkossa on tehty 2000-luvulla laaja hallinnollinen pohjatyö, jonka tu-loksena sen palvelut vakiintuneet. Helluntaikirkolla on asiantuntijaryhmiä, jotka auttavat seurakuntia muun muassa eettis-opillisiin kysymyksiin, lakiasioihin ja monikulttuurisuu-teen liittyvissä käytännön haasteissa. Lisäksi Helluntaikirkko on tuottanut useita seura-kuntien toimintaa tukevia julkaisuja.

– Meillä monet hallinnolliset palvelut ja käytänteet ovat jo rutiineja. Ruotsinkielisellä hel-luntailiikkeellä on puolestaan paljon sisällöllistä annettavaa maamme suomenkielisten helluntaiseurakuntien toimintaan. Voimme siis molemmat hyötyä yhteistyöstä. Koemme, että juuri nyt on tarkoituksenmukaista järjestäytyä Suomessa yhdeksi helluntailiikkeeksi, joka toimii kahdella kielellä, Mika Yrjölä sanoo.

Tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä myös Suomen helluntaiseurakuntien lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestön Fidan kanssa. Yrjölän mukaan se voi tarjota tulevaisuudessa uusia mahdollisuuksia lähetystyön rintamalla.

Aiesopimuksen mukaan ruotsinkielisten seurakuntien liittyessä Suomen Helluntaikirk-koon ruotsinkielinen helluntailiike määritellään yhdeksi Helluntaikirkon alueelliseksi toi-mijaksi tai ”maakunnaksi”. Helluntaikirkon hallitukseen varataan yksi paikka ruotsinkieli-sille. Lisäksi ruotsinkieliset pastorit otetaan osaksi Helluntaikirkon pastorikuntaa ja heille myönnetään pastorinvaltakirjat. Aiesopimuksen mukaan Suomen Helluntaikirkko sitou-tuu myös toimimaan molemmilla kotimaisilla kielillä ja tiedottamaan yhdyskunnan asiois-ta ruotsiksi.

Ruotsinkieliseen helluntailiikkeeseen kuuluu 28 seurakuntaa, joissa on yhteensä noin 1800 jäsentä. Suomen Helluntaikirkon jäsenseurakuntia on 74 ja niissä yhteensä lähes 30 000 jäsentä.

– Uskon, että helluntailiikkeinä tulemme olemaan vahvempia yhdessä, Mika Yrjölä arvioi.

Lisätietoja:

Mika Yrjölä
Suomen Helluntaikirkon johtaja
p. 050 5029001
mika.yrjola@saalem.fi

Patrik Hellström
Kansallinen johtaja
Finlands svenska pingströrelse
p. 050 524 7242
patrik.hellstrom@elim.fi